Loader
x

Algemene voorwaarden Win Actie Hoofdprijs 10 jaar ParadiseFM

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties op Paradise FM. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie. Daarnaast worden per prijsvraag/winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie. De ouder/verzorger van de deelnemer onder de 16 jaar heeft gedurende de actieperiode het recht om deelname aan de actie door de deelnemer onder de 16 jaar te annuleren. Deelnemer is woonachtig op Curacao.

2 Algemene voorwaarden van prijsaanbieders zijn van toepassing en zullen wij het uitreiken van de prijs kenbaar gemaakt worden aan de winnaar.

3 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. Paradise FM kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

4 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

5 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Paradise FM gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door de prijsaanbieders of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Paradise FM niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.

8 – Paradise FM is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs.

9 – Indien u in het verleden een grote prijs hebt gewonnen via Paradise FM, bent u uitgesloten van de hoofdprijs van deze actie .

10 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Paradise FM mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

11 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Paradise FM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

12 – Paradise FM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

13 – Paradise FM is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

14 – Paradise FM is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Paradise FM daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Paradise FM op haar website en facebook op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

15 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

16 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u een mail sturen naar info@paradisefm.cw. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie. Paradise FM zal zo spoedig mogelijk reageren.

Het nieuws met Oscar

Uitzending Gemist